Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS

KLAGE TIL NAV

Vi kan bistå med:

Saken din kan dekkes av ordningen for fri rettshjelp. Som et alternativ tilbyr en fastpris for prosessen – ingen uforutsette kostnader. Du må ha et vedtak som er innenfor klagefristen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale på 468 07 761.

Vi har bistått med mer enn 3000 klager/anker. Vi bistår innen følgende typer saker:

Les om andre vi har hjulpet frem med sine klager til NAV

Vår klient hadde søkt om sykepenger, men fikk avslag på søknaden da arbeidsgiver overfor NAV hadde bestridt at det var sykdom som var hovedårsaken til sykefraværet. Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble vedtaket påklaget, og i den forbindelse ga vi klienten råd om hvilken dokumentasjon som var nødvendig å innhente. Da nødvendig medisinsk dokumentasjon var på plass, kunne vi både argumentere for og dokumentere at NAVs forståelse av saken var feil. Etter en vurdering av klagen kom NAV Arbeid og ytelser frem til at klager oppfylte vilkårene for sykepenger. Vedtaket ble omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om sykepenger. NAV måtte dekke klagers advokatutgifter.

Vår klient hadde søkt om dagpenger, men fikk avslag på søknaden fordi NAV mente at hun hadde krav på lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestiden og at hun således ikke oppfylte vilkårene for dagpenger på søknadstidspunktet. Vår klient mottok ikke lønn fra arbeidsgiver, men NAV skrev videre at dette var gjeldende rett også i tilfeller der en arbeidstaker hadde sagt fra seg lønn og arbeidstid.  Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble vedtaket påklaget. I den forbindelse ba vi klager innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver og regnskapsfører som kunne bekrefte at vår klient ikke ville motta lønn fra arbeidsgiver, dette til tross for at hun verken hadde sagt fra seg lønn eller arbeidstid. Videre ble det innhentet medisinsk dokumentasjon som kunne bekrefte at det var helsemessige årsaker som var årsaken til at klager ikke sto i stilling ut oppsigelsestiden. Vedtaket ble omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om dagpenger, men kun i en tidsbegrenset periode.

Ettersom at klager ikke kunne møte til et kurs i regi av NAV ble det konkludert med at hun i form av sitt fravær erklærte at hun ikke lenger var reell arbeidssøker og at hun således ikke oppfylte vilkårene for dagpenger fra kursets dato. Med nok en runde med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble en slik forståelse av saken tilbakevist og medisinsk dokumentasjon ble fremlagt som en bekreftelse på dette. Vedtaket ble nok en gang omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om dagpenger utover den perioden NAV først hadde lagt til grunn.

Ettersom klager fikk medhold i begge sakene, måtte NAV stå for advokatutgiftene.

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag på søknaden. Hun sendte selv inn en klage der hun ba om at vedtaket måtte omgjøres. NAV lokalt fant imidlertid ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket, og saken ble sendt videre til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans var enige med NAV lokalt og vår klients klage ble avslått. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å anke vedtaket inn for Trygderetten.

NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-5. Bestemmelsen stiller som et vilkår at medlemmet har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten og at dette skyldes sykdom, skade eller lyte. I en samtale med NAV hadde klager gitt uttrykk for at hun sto midt oppi en tung omsorgssituasjon. NAV la dermed til grunn at det var omsorgssituasjonen, og ikke sykdom, som var hovedårsaken til klagers nedsatte arbeidsevne. NAV vurderte det derfor slik at hun ikke oppfylte vilkårene i § 11-5.

Med bistand fra Advokat Molteberg Nilsen ble vedtaket anket videre til Trygderetten. I den forbindelse ga vi klager informasjon om hvilken type dokumentasjon som var nødvendig for å nå frem med kravet. Da denne var innhentet kunne vi anføre at NAVs forståelse av klagers tilfelle var feil. Selv om klagers sykdom hadde sosiale årsaker og konsekvenser, tar ikke dette bort det faktum at det likevel var medisinske tilstander som var årsaken til klagers nedsatte arbeidsevne. Etter en ny vurdering av saken kom NAV Klageinstans frem til at klager oppfylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger. Vedtaket ble omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om arbeidsavklaringspenger. Ettersom anken ble tatt til følge måtte NAV selv dekke klagers advokatutgifter.

Vår klient søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag på søknaden. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for å få beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene for unge uføre i folketrygdloven § 11-16, fordi han ikke kunne dokumentere at sykdommen hans var alvorlig og varig. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistod klager med informasjon om hvilken type dokumentasjon som er nødvendig for å nå frem med kravet. Denne ble innhentet og fremlagt for NAV. NAV behandlet klagen og tok den til følge. De fant at vilkåret for beregning etter ung ufør regelen var oppfylt. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag. NAV mente han ikke var ferdig avklart. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket.

NAV vurderte at klager ikke oppfylte vilkåret om at arbeidsevne var nedsatt med minst 50 prosent. Dette medførte ikke riktighet. Sykdommen hans medført at han hadde nedsatt arbeidsevne i en slik grad at han ble hindret i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. Hans fastlege konkluderte også med at han var minst 50 % arbeidsufør i ethvert yrke.

NAV behandlet klagen og tok den til følge. De la vekt på at han var ferdig avklart og at han hadde en varig nedsatt arbeidsevne. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Ettersom vår klient var forhindret fra å arbeide på grunn av omsorg for et særlig tilsynskrevende barn, søkte hun om overgangsstønad. NAV avslo søknaden, fordi de mente hun kunne arbeide i tillegg til å passe et tilsynskrevende barn. Vår klient tok derfor kontakt med oss for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

I klagen la vi vekt på at det var umulig å kombinere arbeid med omsorgsbehovet for barnet. Barnet trengte tilsyn hele døgnet, særlig på kvelden. Det var også vanskelig å finne en støttekontakt som egnet seg for barnet, samt behandlingstiltak som kunne bedre situasjonen.

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble klagen tatt til følge og klienten fikk innvilget forlenget overgangsstønad. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

På grunn av vår klients helsetilstand var det umulig for henne å stå i stillingen ut oppsigelsestiden. I den forbindelse søkte hun om dagpenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV hadde lagt til grunn at hun hadde krav på lønn ut oppsigelsestiden og dermed ikke oppfylte vilkårene for å få dagpenger.

For å ha krav på dagpenger krever loven at medlemmet har tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsledighet. Videre heter det at medlemmet ikke anses for å ha tapt inntekt dersom vedkommende i det aktuelle tidsrommet har krav på lønn. I dette tilfellet hadde ikke vår klient krav på lønn.

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble klagen tatt til følge og klienten fikk innvilget dagpenger. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Vår klient søkte om sykepenger etter oppfordring fra hennes fastlege, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket.

NAV hadde ikke lagt vekt på spesialisterklæringene, selv om det fremgikk av erklæringene at klager var syk og at hennes helsemessige situasjon gjorde det umulig for henne å arbeide i ethvert arbeid. I tillegg var hun under behandling, som gjorde det nødvendig at hun ikke arbeidet.

Det fremgikk klart av dokumentasjonen at klager oppfylte vilkårene for å få sykepenger. NAV Klageinstans tok klagen til følge og klienten fikk innvilget sykepenger. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Nyttig informasjon

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken. Det innebærer at du kan få dekket advokatkostnadene som påløper ved å få bistand til å klage. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp. Det som avgjør om du har krav på fri rettshjelp eller ikke, er hvorvidt du er innenfor visse inntekts- og formuesgrenser. 

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000 for enslige og kr 540 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000.

Klagefrister

Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket. Det er alltid lurt å søke hjelp så raskt som mulig etter at du har fått vedtaket, så vi har god tid til å utforme en grundig og utfyllende klage, samt innhente nødvendig dokumentasjon.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

 

Saksgangen ved klage til NAV/anke til Trygderetten

Når du klager vil NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

Dersom du får avslag på klagen din hos NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten. Vedtak som fattes etter folketrygdloven, kan med få unntak ankes inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

Få hjelp til å klage

Dersom du har fått et vedtak fra NAV som du mener er feil, så kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg med å klage. Du er velkommen til å ringe tlf. 468 07 761 for en hyggelig og uforpliktende prat vedrørende din klage til NAV. Vi tar opp kampen!

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aurora Sundnes Skaland
Advokatfullmektig