KJEMPER DU MOT NAV?

VI TAR OPP KAMPEN!
TLF. 468 07 761

Ønsker du hjelp til å ta opp kampen mot NAV?

Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor eller ring oss på tlf. 468 07 761

Har du fått et vedtak fra NAV som du mener er feil? Da kan du klage på vedtaket og det kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg med!

 

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken. Det innebærer at du kan få dekket advokatkostnadene som påløper ved å få bistand til å klage. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp. Det som avgjør om du har krav på fri rettshjelp eller ikke, er hvorvidt du er innenfor visse inntekts- og formuesgrenser.

Klagefrister

Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket. Det er alltid lurt å søke hjelp så raskt som mulig etter at du har fått vedtaket, så vi har god tid til å utforme en grundig og utfyllende klage, samt innhente nødvendig dokumentasjon.

Saksgangen ved klage til NAV/anke til Trygderetten

Når du klager vil NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

Dersom du får avslag på klagen din hos NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten. Vedtak som fattes etter folketrygdloven, kan med få unntak ankes inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

Få hjelp til å klage

Dersom du har fått et vedtak fra NAV som du mener er feil, så kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg med å klage. Du er velkommen til å ringe tlf. 468 07 761 for en hyggelig og uforpliktende prat vedrørende din klage til NAV. Vi tar opp kampen!

NYHETER

Klient fikk innvilget sykepenger

Vår klient hadde søkt om sykepenger, men fikk avslag på søknaden da arbeidsgiver overfor NAV hadde bestridt at det var sykdom som var hovedårsaken til sykefraværet. Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble vedtaket påklaget, og i den forbindelse ga vi klienten råd om hvilken dokumentasjon som var nødvendig å

Les mer »

Klient fikk medhold i to klager vedrørende dagpenger

Vår klient hadde søkt om dagpenger, men fikk avslag på søknaden fordi NAV mente at hun hadde krav på lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestiden og at hun således ikke oppfylte vilkårene for dagpenger på søknadstidspunktet. Vår klient mottok ikke lønn fra arbeidsgiver, men NAV skrev videre at dette var gjeldende

Les mer »

Klienten fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag på søknaden. Hun sendte selv inn en klage der hun ba om at vedtaket måtte omgjøres. NAV lokalt fant imidlertid ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket, og saken ble sendt videre til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans var enige med NAV lokalt

Les mer »

Klienten fikk innvilget rettigheter for ung ufør

Vår klient søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag på søknaden. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for å få beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene for unge uføre i folketrygdloven § 11-16, fordi han ikke

Les mer »

Klienten fikk innvilget dagpenger

På grunn av vår klients helsetilstand var det umulig for henne å stå i stillingen ut oppsigelsestiden. I den forbindelse søkte hun om dagpenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. NAV hadde lagt til grunn

Les mer »

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aurora Sundnes Skaland
Advokatfullmektig