1 min read

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp
2:27

Fri rettshjelp er en statlig ordning som helt eller delvis dekkes av staten om advokatbistand. Ordningen omfatter fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er juridisk bistand i saker utenfor domstolene. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. Formålet med rettshjelpsordningen er å yte bistand til personer som ikke selv har økonomisk evne til å dekke utgifter til juridisk bistand. 

Hvilke saker dekkes av fri rettshjelp? 

Rettshjelploven skiller mellom fri rettshjelp med og uten behovsprøving, og gis i utgangspunktet kun i saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte. Dette innebærer at rettshjelpsordningen er avgrenset mot saker som kan tenkes å være av prinsipiell art, eksempelvis saker om kjøp og salg.

Fri rettshjelp uten behovsprøving innebærer fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på saker der man vil ha krav på fri rettshjelp uten at det legges vekt på formue og inntekt er barnevernssaker, utlendingssaker og voldsoffer i erstatningssaker. I saker med behovsprøving stiller loven derimot krav til en persons økonomiske stilling. Eksempler på slike andre saker er om foreldreansvar, samværsrett, oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver og i saker og vedtak fattet etter folketrygdloven fra NAV. 

Økonomiske vilkår i saker med behovsprøving 

For å få fri rettshjelp i saker med behovsprøving stilles rettshjelpsforskriften § 1 gjeldende inntekts- og formuesgrenser. For enslige er inntektsgrensene for fri rettshjelp 320 000 kroner per år, og for samboere eller ektefeller må den samlede inntekten være under 490 000 kroner per år. Netto formue må uansett ikke overskride 100 000 koner. 

Må du betale egenandel? 

Ved fri rettshjelp i form av fritt rettsråd utgjør egenandelen per 1.januar 2022 kroner 1 121. Dette beløpet tilsvarer salærsatsen per time advokater får i slike saker. I saker om fri sakførsel er egenandelen satt til 25 % av kostnadene, oppad begrenset til 8 ganger salærsatsen. 

Advokatbistand i din sak?

Dersom du ønsker råd og veiledning gjennom fri rettshjelp, kan våre dyktige trygderettsadvokater bistå deg i din sak! 

Ta kontrakt for en uforpliktende samtale, og få bistand av et engasjert team av advokater som har god erfaring med 

Overgangsstønad - Dette må du vite!

Overgangsstønad - Dette må du vite!

Folketrygdlovens kapittel 15 har regler som sikrer deg som må være alene om omsorgen for barnet en inntekt til livsopphold i en begrenset periode. En...

Read More
Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en støtteordning fra folketrygden som ble innført i 2010. Hensikten med innføring av arbeidsavklaringspenger er å...

Read More
Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Dersom inntektsevnen din er tapt som følge av skade eller varig sykdom, kan du ha krav på uføretrygd. Uføretrygd regnes som en offentlig ytelse hvor...

Read More