Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2 min read

Har jeg rett til advokat mot NAV?

Trygderetten er en samlebetegnelse på det norske velferdssystem som gir ulike rettigheter deg som er i en vanskelig livssituasjon. Det er NAV som har hovedansvaret for innvilgelse av rettigheter etter folketrygdloven. I forbindelse med innvilgelse...

Read More

2 min read

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd er en trygdeytelse som skal erstatte bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Vanlig beregning av trygd baserer seg på et gjennomsnitt av...

Read More

2 min read

Dagpenger - Dette må du vite

Hva er dagpenger? Har du mistet inntekt som følge av redusert stilling eller arbeidsløshet kan du ha rett på dagpenger. Dette er en folketrygdytelse...

Read More

2 min read

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en støtteordning fra folketrygden som ble innført i 2010. Hensikten med innføring av arbeidsavklaringspenger er å...

Read More

2 min read

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Dersom inntektsevnen din er tapt som følge av skade eller varig sykdom, kan du ha krav på uføretrygd. Uføretrygd regnes som en offentlig ytelse hvor...

Read More

2 min read

Hvordan skrive en klage til Nav

Har du søkt om en ytelse fra NAV og fått avslag på søknaden, har du mulighet til å påklage vedtaket slik at saken din vurderes på nytt. Det kan...

Read More

1 min read

Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp

Har du fått vedtak om avslag på en ytelse fra NAV, eller har andre utfordringer i forbindelse med NAV, kan du har krav på fri rettshjelp.

Read More

1 min read

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig ordning som helt eller delvis dekkes av staten om advokatbistand. Ordningen omfatter fritt rettsråd og fri sakførsel....

Read More

2 min read

Overgangsstønad - Dette må du vite!

Folketrygdlovens kapittel 15 har regler som sikrer deg som må være alene om omsorgen for barnet en inntekt til livsopphold i en begrenset periode. En...

Read More

2 min read

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Når en arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, oppstår det spørsmål om vedkommende har krav på sykepenger. Sykepenger er ment som...

Read More