2 min read

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?
Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?
3:43

Dersom inntektsevnen din er tapt som følge av skade eller varig sykdom, kan du ha krav på uføretrygd. Uføretrygd regnes som en offentlig ytelse hvor hensikten er å sikre den inntekten du har mistet på grunn av sykdom eller skade.

Hvilke krav stilles for å få uføretrygd? 

For å ha krav på uføretrygd må du være mellom 18 og 67 år og ha vært bosatt i Norge i de siste fem årene før du ble ufør. Videre kreves det som hovedregel at arbeidsevnen din er nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Før du kan få innvilget uføretrygd må du ha gjennomført all hensiktsmessig behandling som kan bedre inntektsevnen din. Du må også som hovedregel ha gjennomført arbeidsrettede tiltak i regi av NAV for å avklare om, og eventuelt hvor stor, restarbeidsevne du har. 

Hvor mye har du krav på? 

Uføretrygd skal erstatte den inntekten du har tapt på grunn av din nedsatte arbeidsevne. Dette innebærer at trygdebeløpet avhenger av arbeidsevnen din, den kan være delvis redusert eller helt redusert. Eksempelvis kan du ha krav på 60 prosent uføretrygd dersom du jobber 40 prosent eller 100 prosent uføretrygd dersom du ikke har noen restarbeidsevne. 

Uføretrygden skal beregnes ut fra inntektsgrunnlaget ditt de siste 5 årene før du ble ufør. Det er  gjennomsnittet av de tre beste årene som danner grunnlaget for hvor mye du får i uføretrygd. Uføretrygd ytes med 66 prosent av denne inntekten. Det kan være verdt å merke seg at inntekt over 6 G ikke regnes med. Dette innebærer at det høyeste beløpet du kan få utbetalt i trygd er 66 prosent av kr 600 000.  

Dersom du har hatt lav eller ingen inntekt før du ble ufør, kan du ha rett til å få utbetalt en minsteytelse. Dette beløpet vil variere ut fra om du er enslig eller bor sammen med ektefelle/samboer. Er du ung ufør og har mistet minst 50 prosent av arbeidsinntekten før fylte 26 år vil du ha krav på høyere minsteytelse.

Hvordan søke om uføretrygd? 

Dersom du skal søke om uføretrygd må arbeidsevnen din være avklart. Dette innebærer at du blant annet må gjennomføre arbeidsrettede tiltak i nåværende jobb eller i en eventuell tiltaksbedrift. I tillegg til å få tilrettelagt arbeid eller endring i arbeidsoppgaver, må du ha gjennomført behandling som er egnet til å forbedre arbeidsevnen. Er det ikke mulig å arbeide selv etter arbeidsrettede tiltak og behandling, har du rett til å søke om uføretrygd. Dette gjøres ved å melde fra til NAV. 

Avslag på uføretrygd

Har du fått avslag på søknad om å få innvilget uføretrygd kan dette påklages. Dette gjøres ved å sende en klage til NAV for ny vurdering. Opprettholder NAV klagen, vil klagen sendes til NAV klageinstans for å se om det er grunnlag for omgjøring. Dersom NAV Klageinstans også gir avslag, kan du anke til Trygderetten. Les mer om klage på vedtak fra NAV her: Link til artikkel om klage på NAV-vedtak. 

Treger du bistand eller veiledning i forbindelse med uføretrygd? 

Det kan være utfordrende å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter du har som ufør og hva du har krav på i trygd.  Erfaringsmessig ser vi at mange som søker om uføretrygd ønsker bistand eller veiledning fra en advokat som kan følge hele saken. Dersom du har fått avslag på søknad om trygd kan det også være hensiktsmessig å få en advokat til å se på saken og vurdere hvorvidt søknaden skal påklages. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med uføretrygd eller klage på vedtak. Vi i Molteberg Nilsen hjelper deg gjerne! 

Dagpenger - Dette må du vite

Dagpenger - Dette må du vite

Hva er dagpenger? Har du mistet inntekt som følge av redusert stilling eller arbeidsløshet kan du ha rett på dagpenger. Dette er en folketrygdytelse...

Read More
Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en støtteordning fra folketrygden som ble innført i 2010. Hensikten med innføring av arbeidsavklaringspenger er å...

Read More
Har jeg rett til advokat mot NAV?

Har jeg rett til advokat mot NAV?

Trygderetten er en samlebetegnelse på det norske velferdssystem som gir ulike rettigheter deg som er i en vanskelig livssituasjon. Det er NAV som har...

Read More