2 min read

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?
Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?
3:28

Uføretrygd er en trygdeytelse som skal erstatte bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Vanlig beregning av trygd baserer seg på et gjennomsnitt av dine tidligere inntekter, men fordi unge ofte vil ha dårligere mulighet for inntektsopptjening sammenlignet med eldre arbeidstakere er unge uføre særlig beskyttet i loven gjennom tilleggsytelsen ung ufør. Dette skal bidra til å tilgodese personer som er avskåret fra å opptjene høyere uføretrygd enn folketrygdens minsteytelse. 

Hvilke krav stilles for å få innvilget ung ufør?

Ung ufør er en tilleggsytelse for personer som har blitt uføre før de fylte 26 år. Det kreves at personen har alvorlig sykdom, skade eller lyte. Det stilles ikke krav til spesifikk diagnose eller invaliditetsgrad for å oppfylle kravet til alvorlig sykdom eller skade, men det stilles strengere krav til skaden eller sykdommens følger for arbeidsutførelsen enn ved vanlig uføretrygd. Hvilke sykdomstilstander som kan regnes som alvorlig er eksempelvis sykdommer som svekker nerve- eller muskelsystemet, gir nedsatt hjertefunksjon, betydelig sansetap eller kroniske sinnslidelser som schizofreni og tvangslidelser.  

Hvorvidt skaden eller sykdommen regnes som alvorlig må vurderes konkret i hvert tilfelle. Det sentrale er hvordan funksjonssvikten vil påvirke dagligdagse gjøremål og evnen til å utføre arbeid. Det er altså ikke diagnosen i seg selv som er avgjørende for hvorvidt du har krav på ung ufør, men hvor alvorlig sykdomstilstanden og dens konsekvenser er for arbeidsutførelse og daglig funksjon.  

Hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter at du fylte 26 år, må du søke før du fyller 36 år. 

Hvor mye kan du få? 

Vanlig beregning av uføretrygd gjøres ved å ta utgangspunkt i inntekten din de fem siste årene før du ble syk eller skadet. Det er gjennomsnittet av de tre beste av disse fem inntektsårene som danner beregningsgrunnlaget. Uføretrygden settes til 66 % av dette beløpet. Ettersom unge uføre som regel ikke har hatt de samme inntektsmulighetene som eldre uføre,  er man gjennom tilleggsytelsen sikret en minsteytelse på 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp med samboer eller ektefelle eller 2,91 ganger grunnbeløp hvis du lever alene. Dette tilsvarer henholdsvis 283 021,- eller 309 621,- i årlig minsteytelse. 

Tillegget gjelder i tilfeller hvor tidligere inntekt ikke gir krav på høyere trygd og medfører et bedre økonomisk vern enn dersom du får utbetalt vanlig uføretrygd. 

Har du fått avslag på søknad om ung ufør-tillegg? 

Den vanligste grunnen til avslag at man får avslag på søknad om rettigheter som ung ufør, er at NAV ikke anser sykdommen eller skaden som alvorlig nok eller godt nok dokumentert. Det er derfor svært viktig å dokumentere når skaden eller sykdommen inntraff og hvilke følger dette har fått for deg i arbeidslivet og i hverdagen. 

Trenger du bistand? 

Har du fått avslag på søknad om ung ufør-tillegg kan vi hjelpe deg i klageprosessen. Erfaringsmessig ser vi at det kan være gunstig å involvere en advokat som kan utforme klagen og har kunnskap om hvilke dokumenter som vil være av betydning for å få gjennomslag. 

Molteberg Nilsen har et team med lang erfaring innen arbeidsrett og hjelper deg å få innvilget ytelsene du har krav på. 

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Dersom inntektsevnen din er tapt som følge av skade eller varig sykdom, kan du ha krav på uføretrygd. Uføretrygd regnes som en offentlig ytelse hvor...

Read More
Hvordan anke avslag på klage om uføretrygd: En steg-for-steg guide

Hvordan anke avslag på klage om uføretrygd: En steg-for-steg guide

Har du fått avslag fra Nav Klageinstans på klagen om uføretrygd? Det kan føles overveldende, men det er viktig å vite at du har mulighet til å anke...

Read More
Har jeg rett til advokat mot NAV?

Har jeg rett til advokat mot NAV?

Trygderetten er en samlebetegnelse på det norske velferdssystem som gir ulike rettigheter deg som er i en vanskelig livssituasjon. Det er NAV som har...

Read More