2 min read

Har jeg rett til advokat mot NAV?

Har jeg rett til advokat mot NAV?
Har jeg rett til advokat mot NAV?
2:59

Trygderetten er en samlebetegnelse på det norske velferdssystem som gir ulike rettigheter deg som er i en vanskelig livssituasjon. Det er NAV som har hovedansvaret for innvilgelse av rettigheter etter folketrygdloven. I forbindelse med innvilgelse eller avslag på søknad til NAV, kan det oppstå spørsmål knyttet til hvilke ytelser du faktisk har krav på, og om NAV har vurdert søknaden på en tilstrekkelig god måte. Mange foretrekker da å la seg bistå av en advokat med ekspertise på området.  

Hvilken type vedtak kan jeg klage på? 

Alle enkeltvedtak fra NAV kan påklages, uavhengig av om NAV-kontoret innvilger eller avslår en søknad. Med enkeltvedtak forstås vedtak som omhandler rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Det kan for eksempel gjelde vedtak om sykepenger, alderspensjon, arbeidsavklaringspenger eller foreldrepenger. Klageretten har både søkeren av enkeltvedtaket, samt hans/hennes fullmektig. Dette er nedfelt i forvaltningsloven § 28 og sosialtjenesteloven § 47. 

Har jeg rett på advokat?

Du har selv rett til å avgjøre om en ønsker å engasjere en advokat i en trygdesak. Reglene om klage på vedtak fra NAV, kan virke kompliserte og vanskelig å få tak på.  I tillegg vil kan en klageprosess ta lang tid, opptil flere år, slik at man ser at det å engasjere en advokat tidlig i prosessen mot NAV i større grad sikrer et godt endelig resultat. 

Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen består av et team av advokater som er spesialister på trygderettens område, og ønsker gjerne å bistå deg med råd og veiledning. Ta kontakt her XX for en uforpliktende samtale! 

Er en advokat mot NAV gratis? 

I saker mot NAV kan du har krav på fri rettshjelp forutsatt at du har en inntekt under de inntekts- og formuesgrensene som gjelder til enhver tid. Fri rettshjelp er et tilbud om advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Formålet med fri rettshjelp er å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger for å ivareta et rettshjelpsbehov av personlig og velferdsmessig betydning. 

Les mer om fri rettshjelp her: Vedtak fra NAV – rett til fri rettshjelp

Rettshjelpsloven fastsetter at personer som oppfyller vilkårene for behovsprøvd fri rettshjelp, kan motta advokat bistand uten kostand når de påklager vedtak fra NAV. Dersom du er enslig stilles det krav til at du har en inntekt på under 246 000 kr per år, og dersom man er samboer eller gift må den samlede inntekten være under 369 000 kr per år. Netto formue må uansett ikke overskride 100 000 kr. 

Bistand i din sak? 

Dersom du ønsker råd og veiledning i forbindelse med vedtak fra NAV, da kan våre dyktige trygderettsadvokater bistå deg! 

Ta kontrakt for en uforpliktende samtale, og få bistand av et engasjert team av advokater som har god erfaring med vedtak fra NAV. 

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Når en arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, oppstår det spørsmål om vedkommende har krav på sykepenger. Sykepenger er ment som...

Read More
Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp

Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp

Har du fått vedtak om avslag på en ytelse fra NAV, eller har andre utfordringer i forbindelse med NAV, kan du har krav på fri rettshjelp.

Read More
Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en støtteordning fra folketrygden som ble innført i 2010. Hensikten med innføring av arbeidsavklaringspenger er å...

Read More