1 min read

Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp

Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp
Vedtak fra Nav - Rett til fri rettshjelp
2:39

Har du fått vedtak om avslag på en ytelse fra NAV, eller har andre utfordringer i forbindelse med NAV, kan du har krav på fri rettshjelp. 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen består av mange engasjerte advokater med lang erfaring innenfor trygderetten. I det følgende gis et overblikk over de viktigste regler og sentrale spørsmål knyttet til vedtak fra NAV og fri rettshjelp. 

Hva er fri rettshjelp? 

Fri rettshjelp er et tilbud om advokatbistand til alle som helt eller delvis blir dekket av staten. Tilbudet omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Med fritt rettsråd menes veiledning i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri sakførsel innebærer rettshjelp i saker som går for domstolen.

Formålet med fri rettshjelp er å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger for å ivareta et rettshjelpsbehov av personlig og velferdsmessig betydning. 

Vedtak fra NAV – har jeg krav på fri rettshjelp til å klage? 

Rettshjelpsloven fastsetter at personer som oppfyller vilkårene for behovsprøvd fri rettshjelp, kan motta advokat bistand uten kostand når de påklager vedtak fra NAV. Dersom du er enslig stilles det krav til at du har en inntekt på under 246 000 kr per år, og dersom man er samboer eller gift må den samlede inntekten være under 369 000 kr per år. Netto formue må uansett ikke overskride 100 000 kr. 

Må du betale egenandel? 

Ved fri rettshjelp i form av fritt rettsråd utgjør egenandelen 1085 kr. Dette beløpet tilsvarer salærsatsen advokater får i slike saker. I saker om fri sakførsel er egenandelen satt til 25 % av advokatsalæret, oppad begrenset til kr 8 680. 

Hvordan gå frem for å klage på vedtak fra NAV? 

Derom du ønsker å påklage et vedtak fra NAV, kan dette gjøres gjennom Ditt NAV eller du kan sende klagen fysisk i posten. Det er viktig at du i klagen tydelig får frem hvorfor du mener vedtaket er uriktig og hva du klager over.

Mange opplever at det å skrive en kortfattet og presis klage kan være utfordrende. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det kan lønne seg å la seg bistå av en advokat med utformingen av klagen. En presis og godt formulert klage kan øke sjansen for gjennomslag i din sak! 

Bistand i din sak? 

Dersom du ønsker råd og veiledning i forbindelse med vedtak fra NAV, da kan våre dyktige trygderettsadvokater bistå deg! 

Ta kontrakt for en uforpliktende samtale, og få bistand av et engasjert team av advokater som har god erfaring med vedtak fra NAV. 

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd - Hvilke rettigheter har du?

Dersom inntektsevnen din er tapt som følge av skade eller varig sykdom, kan du ha krav på uføretrygd. Uføretrygd regnes som en offentlig ytelse hvor...

Read More
Dagpenger fra NAV: Regler, rettigheter og hvordan du søker

Dagpenger fra NAV: Regler, rettigheter og hvordan du søker

Dagpenger er en viktig økonomisk støtte for personer som har blitt arbeidsledige eller er permitterte. Denne artikkelen gir en grundig oversikt over...

Read More
Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd er en trygdeytelse som skal erstatte bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Vanlig beregning av trygd baserer seg på et gjennomsnitt av...

Read More