2 min read

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav
Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav
4:45

Når en arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, oppstår det spørsmål om vedkommende har krav på sykepenger. Sykepenger er ment som kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt. Sykepengene blir utbetalt av arbeidsgiver og NAV. 

Hvem har rett til sykepenger og hvor mye får du?  

For å ha rett til sykepenger må du ha vært i arbeid minst fire uker før du ble arbeidsufør, være medlem av folketrygden og være under 70 år. I tillegg må sykefraværet skyldes funksjonsnedsettelse som følge av sykdom eller skade. Kravet til sykdom eller skade innebærer at du ikke har krav på sykepenger når du er sykemeldt på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller konflikter på jobben. 

Sykepenger fastsettes etter en beregnet månedsinntekt for en bestemt periode. Dette gjøres ved å ta gjennomsnittet av inntekten din de tre siste månedene og omregne dette til årsinntekt. Etter folketrygdloven plikter arbeidsgiver og NAV å utbetale sykepenger for pensjonsgivende inntekt opp til 6G i inntil 52 uker. Har du fremdeles bortfall av arbeidsinntekt etter 52 uker kan du søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. 

NAV og arbeidsgivers rolle 

Når det gjelder utbetaling av sykepenger, er utgangspunktet at arbeidsgiver utbetaler sykepenger de første 16 kalenderdagene og deretter overtar NAV. Sykepenger skal tilsvare full lønn fra arbeidsgiver, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp fra NAV. Dette innebærer at sykepenger fra NAV aldri vil være høyere enn 639 000,- 

Blir arbeidstaker syk på nytt når det har gått mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær, skal dette regnes med i samme arbeidsgiverperiode. Dersom det har gått mer enn 16 dager siden arbeidstaker var tilbake i jobb vil arbeidsgiver være pliktet til å betale sykepenger for en ny periode på 16 kalenderdager.

Har arbeidstaker stort sykefravær med kronisk sykdom kan arbeidsgiver søke om at refusjon fra NAV.  Dette gjelder i de tilfeller hvor arbeidstaker har hatt et sykefravær på minimum 35 dager i året eller 25 dager fordelt på 5 fraværstilfeller. 

For at NAV skal overta utbetaling av sykepenger etter 16 dager må arbeidsgiver sende arbeidstakers inntektsopplysninger til NAV. 

Egenmelding 

Har arbeidstaker kortvarig fravær kan vedkommende levere egenmelding. Med egenmelding menes arbeidstakers rett til å melde fra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten legeerklæring. Arbeidstaker har rett til å benytte egenmelding for inntil tre kalenderdager om gangen. Varer arbeidsuførheten utover tre dager, kan arbeidsgiver kreve at det leveres legeerklæring. Dersom dette ikke blir gjort kan arbeidstaker miste retten til sykepenger.

Det kan være verdt å merke seg at arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker taper retten til sykepenger dersom vedkommende i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten legeerklæring eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. 

Retten til å bruke egenmelding er betinget av at arbeidstaker ha vært ansatt i minst to måneder. 

Kan NAV eller arbeidsplassen nekte deg sykepenger? 

I noen tilfeller kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger de første 16 dagene. Dette gjelder i de tilfellene der det er rimelig grunn til å betvile sykemeldingen. Eksempelvis kan dette være i tilfeller hvor sykemeldingen kommer i forbindelse med streik, arbeidskonflikt og livskriser eller hvis du gjennomfører aktiviteter som tilsier at du er i stand til å jobbe. 

Dersom arbeidsgiver nekter å utbetale sykepenger, kan du søke om dekning fra NAV. I slike tilfeller vil NAV innhente opplysninger fra arbeidsgiver og vurdere hvorvidt det er grunnlag for å utbetale sykepenger eller om de er av samme oppfatning som arbeidsgiver. 

Det kan være verdt å merke seg at dersom arbeidstaker har hatt et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, kan retten til sykepenger fra arbeidsgiver bortfalle. Slike avbrudd kan eksempelvis være permisjon uten lønn, permittering eller arbeidsfrie perioder som turnus. 

Utbetaling 

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Du har også rett til feriepenger av sykepenger fra trygden.

Trenger du råd og veiledning? 

Molteberg Nilsen har et team med lang erfaring innen arbeidsrett og hjelper deg å få innvilget ytelsene du har krav på. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. 

Hvordan beregne arbeidsavklaringspenger - En guide

Hvordan beregne arbeidsavklaringspenger - En guide

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en viktig ytelse for personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp til å komme tilbake i arbeid....

Read More
Hvordan anke avslag på klage om uføretrygd: En steg-for-steg guide

Hvordan anke avslag på klage om uføretrygd: En steg-for-steg guide

Har du fått avslag fra Nav Klageinstans på klagen om uføretrygd? Det kan føles overveldende, men det er viktig å vite at du har mulighet til å anke...

Read More
Dagpenger - Dette må du vite

Dagpenger - Dette må du vite

Hva er dagpenger? Har du mistet inntekt som følge av redusert stilling eller arbeidsløshet kan du ha rett på dagpenger. Dette er en folketrygdytelse...

Read More