2 min read

Hvordan skrive en klage til Nav

Hvordan skrive en klage til Nav
Hvordan skrive en klage til Nav
2:40

Har du søkt om en ytelse fra NAV og fått avslag på søknaden, har du mulighet til å påklage vedtaket slik at saken din vurderes på nytt. Det kan likevel være utfordrende å vite hvordan du klager og hvordan klagen skal utformes.  Denne artikkelen vil gi deg et innblikk i hvordan en klage bør skrives og hva den skal inneholde. 

Hva må klagen inneholde?

Ønsker du å klage på et vedtak må dette gjøres via NAV sine nettsider, sendes inn pr post eller gjøres muntlig på ditt lokale NAV-kontor. Når du skriver en klage, er det viktig å ha en ryddig struktur med et tydelig oppsett der du skal få frem hvem du er, hva klagen gjelder og hvorfor du mener vedtaket ikke er riktig. En klage bør alltid være kortfattet og presis slik at det blir lettere for saksbehandleren din å vurdere saken på nytt og se hva som faktisk er problemet.

I klageskjemaet skal du først gjøre rede for hva du mener bør endres i vedtaket eller hva du ønsker å påklage. Deretter skal du gi en grundigere redegjørelse av hvilke endringer du ønsker, og hva du begrunner klagen med. Her er det viktig at du beskriver saksforholdet så godt som mulig og kommer med velbegrunnede argumenter for hvorfor du mener vedtaket er feil. Har du legeerklæring eller annen dokumentasjon bør du legge dette ved klagen. 

Hvordan skrive en klage med gode argumenter? 

Det er ikke uvanlig å bli frustrert dersom du har fått avslag på en søknad. Det er likevel viktig å merke seg at en klage skal være saklig og at saksbehandler sjelden legger vekt på følelsesmessige argumenter eller emosjonell reaksjon hos mottaker. Det er derfor viktig at du unngår å trekke inn personlige følelser eller lange forklaringer som ikke er sentrale for saken. Dette er for å holde fokus på saken og hva som er grunnen til at du mener at vedtaket er feil. Skal du få endret vedtaket, er det viktig å bruke saklige argumenter som du mener at taler for at du har krav på ytelsen du har søkt om. 

Klagefrister det er viktig å huske på

Når du skal påklage et vedtak er det viktig å forholde seg til klagefristen som fremgår av vedtaket. Denne fristen er som oftest 6 uker fra vedtaket ble fattet, men kan også være kortere. Det er viktig overholde fristen, så vær obs på at du ikke avventer for lenge med klagen. 

Trenger du bistand? 

Molteberg Nilsen har lang erfaring med NAV klager og hjelper deg gjerne med å utforme en klage. Erfaringsmessig ser vi at klager skrevet av fagfolk ofte gir større gjennomslagskraft og bedre muligheter for omgjøring. Trenger du hjelp eller veiledning bistår vi deg gjerne. 

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd er en trygdeytelse som skal erstatte bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Vanlig beregning av trygd baserer seg på et gjennomsnitt av...

Read More
Overgangsstønad - Dette må du vite!

Overgangsstønad - Dette må du vite!

Folketrygdlovens kapittel 15 har regler som sikrer deg som må være alene om omsorgen for barnet en inntekt til livsopphold i en begrenset periode. En...

Read More
Har jeg rett til advokat mot NAV?

Har jeg rett til advokat mot NAV?

Trygderetten er en samlebetegnelse på det norske velferdssystem som gir ulike rettigheter deg som er i en vanskelig livssituasjon. Det er NAV som har...

Read More